Ελληνική

 

 Η ανάγκη για το HIT-GATE: Τα Σώματα Ασφαλείας & Άμεσης Δράσης (π.χ. αστυνομικό, πυροσβεστικό σώμα κ.α.) συχνά χρησιμοποιούν,  ασύμβατες μεταξύ τους, τεχνολογίες, για τις ασύρματες επικοινωνίες τους στο πεδίο όπως π.χ. τα αναλογικά συστήματα κινητών επικοινωνιών, με τα ψηφιακά TETRA ή WIMAX κλπ. Ως εκ τούτου, οι μονάδες από διαφορετικά σώματα συχνά αδυνατούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο, όταν μια κρίση απαιτεί συντονισμένη δράση (π.χ. πυρκαγιά σε πλοίο εντός του λιμανιού). Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και στην περίπτωση μιας δια-συνοριακής κρίσης (cross-border crisis) όπως π.χ. μια δασική μεγα-πυρκαγιά, εκτεινόμενη σε όμορες χώρες.

Το παραδοτέο του HIT-GATE: το HIT-GATE παραδίδει μια δικτυακή πύλη gateway (h/w & s/w) που επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία & τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από ανόμοιες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται κατά τόπους από τα διάφορα Σώματα Ασφαλείας και Άμεσης Δράσης στην Ευρώπη. Η επιτυχία του HIT-GATE είναι ότι:

 • Δεν απαιτεί σημαντικές μετατροπές ούτε στον φορητό εξοπλισμό ούτε και στην κεντρική υποδομή του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
 • Λειτουργεί “over IP” σε επίπεδο στρώματος δικτύου (network layer).
 • Υλοποιείται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με περιορισμένους πόρους και κάνοντας χρήση της υφιστάμενης προτυποποιημένης (standardized) εμπειρίας & γνώσης, από συναφή συστήματα της τελευταίας δεκαετίας.
 • Προβλέπει τη συνεργασία/συμβατότητα με μελλοντικά συστήματα και δίκτυα που θα εμφανιστούν στην αγορά στο εγγύς μέλλον.

Αρχιτεκτονική: το HIT-GATE ολοκληρώνει επάνω σε μια ”all-IP ” υποδομή, διαφορετικές πλατφόρμες επικοινωνιών, για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και video, συμπεριλαμβανομένων των swith circuit-switched networks. Τα κύρια δομικά του στοιχεία (modules) είναι:

 • “IP Adaptor” που είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των υφιστάμενων
  (non-IP) τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με το HIT-GATE , με  λογική  ”plug-n-play“.
 • “HIT-GATE  Core” που περιλαμβάνει:
  • Ένα IP Multimedia Subsystem (IMS) που διασυνδέει επάνω από μια IP backbone υποδομή τις διαφορετικές υπηρεσίες φωνής (VoIP), εικόνας (IPTV video streaming/live video feeds) κατά μήκος διαφορετικών δικτύων επικοινωνιών των Σωμάτων Άμεσης Δράσης συμπεριλαμβανομένων των circuit-switched networks για φωνή (συμβατική τηλεφωνία).
  • Application Servers, Home Subscriber Servers, Interconnection & border control modules για την δια-σύνδεση δικτύων κάτω από τον ίδιο ή διαφορετικό κόμβο του HIT-GATE.

Επιστημονικά πεδία: OSI levels 3-5, 7: network layer, transport layer, control layer, application layer. Network modeling & management: self-configuration, self-management, network/service discovery, membership discovery, routing. Interoperability: technology translation/ conversion for multi-media & network routines.

Τεχνολογίες: ETSI TISPAN πρότυπα & πρωτόκολλα για θέματα δια-δικτύωσης, πρωτόκολλο SIP για την έναρξη, τροποποίηση, λήξη συνόδων δικτύου (network sessions), πρωτόκολλο Megaco που βασίζεται στο SIP αλλά εξειδικεύεται σε συνόδους για multi-media VoiP, IPTV.

Comments are closed.